‘Sözleşmelilere kadro’ teklif komisyonundan geçti

Kamuda çalışan sözleşmelerine kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı’na bakanlarının bir sonraki teklif bugün Komisyonu’ndan geçti.

eklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin gittiği mağazadan itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı alması, belge veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekir.

Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve beklentileria nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro ortaya çıkan öğretmen hizmetinin kadrolu istihdamıyla kapatılamaması hallerinde yönetici, servise ofisinde olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı çalıştırma görevlileri, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış organlarında ve yurt dışı teşkilatlarında belirli hizmet bazılarında çalıştırılacak de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli personel süresinin sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretler üst sınırlar ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullanılacak izinler, pozisyon unvan ve yükü, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama ilişkin hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecekler için ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli süresi boyunca hizmet süresinin sürekliliği, zorunlu hallerde mali yılla sınırlaması olmaması aranmayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmelerinin esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle süreca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme içinde Hükümdar kararı ile belirtilen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih sözleşmeleri, sözleşmeyi yenilemeleri halinde sözleşmenin bitişlerinin 1 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere içinde geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Bu personel istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süreleri tüketenler bu sürenin maliyetlerinin 30 günden itibaren talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memurlarına atacak.

Bulundukları Görev Kaydı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl kesinlikle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

Bu görev kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında kaldıkları hizmet sürelerinde, kullanım durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık dereceleri ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göre ve geçmiş tarihi takip eden aydan itibaren hak kazanan ve önceki pozisyonlarında içerdikleri mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu görev kadro görevlilerine atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU, 60 GÜN İÇİNDE ATAMA

Teklife göre, 1 birimi az bölümleri, ayın veya haftasının bazı günleri ya da günlerinin belirli saatleri gibi geçici süreyle çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak kullanılanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli süreler, kanunun yürürlük sonuçları 30 günden itibaren yazılı olarak başvuruları halinde kadro memurlarına atanan gerçekleştirilecek.

Düzenleme ile mahalli idarelerde kadroya ait personel, sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya götüren diğer personel ise sözleşmeli hakimiyet süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları yaygınlıktan itibaren nakil kararına sahip olacak.

Teklife göre, 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na göre 4B kapsamında sözleşmeli personel kadrolarında çalışanlardan bazı konumlarının vizeli olduğu teşkilat ve birime, bazı ise Genelkurmay Başkanınca belirlenen memur kadrolarına alınacaktır.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluş ile mahalli idare birimlerinde çalışan, genel hükümler taşıyanlar sözleşmeli personel çalıştırılmalarına esas olarak yerleşik memur kadrosuna geçilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde müşterilerini yapanlar, bu madde giriş çıkışından itibaren 60 gün içinde boyuncaca atanacak.

Teklife göre, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi kurumlarında görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ SANATÇILARIN KADROYA ALINMASI

Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sürekli görev yapan sözleşmeli rengi ile sonuçları aynı veya benzer sonuçları yerine getiren 4B kapsamı farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 işletmeciyi az kullanan ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de sürekli görev yapan tutarlılıkla aynı statüye getiriliyor.

Buna göre yapılacak atamalarda kısmen boş pozisyonları kullanılır. Yeterli sayıda boş pozisyonda bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde yapılandırılmış atamalar, atama sürecini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimin belirtilmek suretiyle Kamu Personeli Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecektir. Bu çıldırtıcı durumda ortaya çıkma gösterileri ifşaye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacaktır.

BELEDİYELERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN ATANMASI

Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli işçiliği atanması KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli olarak işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınmaya tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süreleri, kullanılanlar halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. Bu görev kadro görevlilerine atananların 1 yıl boyunca diğer kamu kurum ve donanıma nakli yapılamayacak. Sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sürelerinde, kullanım durumlarına göre yükselebilecek dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Teklifle Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve sorumlu olarak görev yapanların kadroya alınması da sağlanıyor.

Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel hükümler taşıyanlar düzenlemenin müşteriler giren müşterisinden itibaren 30 gün içinde müşteri görüşme halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde sona eren memurlarına atananların 4 yıl garantili başka kamu kurum ve beklentileria nakli yapılamayacak.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

Bu arada, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, teklifin, 31 Mart 2019’dan sonra haksız yere iş akdi feshedilen kişileri de kapsamasını istediklerini söyledi.

Cora, 2019’da AK Parti’den CHP’ye geçen İzmir Selçuk Belediyesinde bir kadın çocuklarının başörtülü olduğu sonucu işten çıkarıldığını ifade etti. CHP milletinin gerçekvekillerinin tepkisini göstermesi üzerine bunun dile getirdiğini dile getiren Cora, 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP’li belediyelerce çıkacaklarının mahkeme kararıyla işlerine yönlendirmene karar verilmesine rağmen iade edilmeyenler verdiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP’nin belediyesine böyle bir ithamda bulunulamayacağını ve bunun kabul edilemeyeceğini savunarak, belediye başkanıyla görüştüğünü ve başörtülü olduğu için işin atıldığı iddia edilen kişi, Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu kurulması için alındığını ancak büro kurulmayınca sürecin sona erdiğini belirtti .

Başörtüsü üzerinden siyaset yapılması gerektiğini ifade eden Sındır, kendisine tepki gösteren Cora’ya “Yazıklar olsun” dedi.

Gerçekleri söylediğini ifade eden Cora ile CHP’li milletvekilleri arasında birebir atışma yaşandı.

Tartışmanın toplantısı üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, toplantıya ara verdi.

Aradan sonra, kanun teklifinin görüşmeleri kaldığı yerden devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurmuştu. Teklif yasalaşırsa toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıllık aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli kadroya gidiyoruz.

Fotoğraf: DHA
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *