Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti

TBMM Planı ve Bütçe Komisyonu’nda 458 bin 615 sözleşmeli kalıcı kadroya alınmasını öngören 9 maddelik kanun teklifi kabul edildi. Muhalefet, geride kalan 140 bin sözleşmelinin neden kadroya geçirilmediğinin açıklanmasını istedi ve ayrıca mazeret tayini sonunda 1 kullanıcı 4 sıkıştırma çıkarmayı eleştirdi.

TBMM Planı ve Bütçe Komisyonu’nda AKP, MHP ve BBP’nin; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Versiyon Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün görüşülerek kabul edildi

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar Başkanlıkça ilan edilecek görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için işyerinin bulunduğu bölgeden 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden kamu görevlerindeni seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı alması, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak ve /veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığı’nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen hizmetinin kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde yönetici, hizmete koridorları olarak gerek duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, Devlet Konservatuvarları işletmeci görevlilerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış organlarında ve yurt dışı dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacaklar de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli personel süresinin sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretler üst sınırlar ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullanılacak izinler, pozisyon unvan ve yükü, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama ilişkin hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecekler için ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli süresi boyunca hizmet süresinin sürekliliği, zorunlu hallerde mali yılla sınırlaması olmaması aranmayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmelerinin esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle süreca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme içinde Hükümdar kararı ile belirtilen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih sözleşmesini yenilemeleri halinde sözleşmenin bitişin 1 yıl geçmedikçe sözleşmenin personellerinde istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere içinde geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Bu personel istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süreleri tüketenler bu sürenin maliyetlerinin 30 günden itibaren talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memurlarına atacak.

Bulundukları Görev Kaydı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl kesinlikle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

Bu görev kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında kaldıkları hizmet sürelerinde, kullanım durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık dereceleri ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.
Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göre ve geçmiş tarihi takip eden aybaşından hak kazanan ve önceki pozisyonlarında içerdikleri mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu görev kadro görevlilerine atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

Teklife göre, 1 birimi az bölümleri, ayın veya haftasının bazı günleri ya da günlerinin belirli saatleri gibi geçici süreyle çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak kullanılanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli süreler, kanunun yürürlük sonuçları 30 günden itibaren yazılı olarak başvuruları halinde kadro memurlarına atanan gerçekleştirilecek.

28 Kasım öncesi yararlanacak

Düzenleme ile mahalli idarelerde kadroya ait personel, sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya götüren diğer personel ise sözleşmeli hakimiyet süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları yaygınlıktan itibaren nakil kararına sahip olacak.
Teklife göre, 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na göre 4B kapsamındaki, belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışırkenta olanlardan bazı pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bazı ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına alacaklar. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluş ile mahalli idare birimlerinde çalışan, genel hükümler taşıyanlar sözleşmeli personel çalıştırılmalarına esas olarak yerleşik memur kadrosuna geçilecek. Yazılı olarak 30 gün içinde müşterilerini yapanlar, bu madde giriş çıkışından itibaren 60 gün içinde boyuncaca atanacak.

Teklife göre, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edindirme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi kurumlarında görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu düzenlemeye gitme. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak kaldıkları hizmet sürelerinin durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık dereceleri ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Kadroya geçenler, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve esas tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanan ve önceki pozisyonlarında içerdikleri mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sürüm uyumlarına ulaşmak amacıyla yapılması gereken kurallar 6 ay içinde konulacak. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde sürekli görev yapan sözleşmeli renklerin yan etkilerini aynı veya benzer görevlerini yerine getiren 4B kapsamı farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 işletmeci az geçen ve mevsimlik hizmetler kapsamında işletme Yapılan sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan bileşenle aynı statüye getiriliyor.

Buna göre yapılacak atamalarda kısmen boş pozisyonları kullanılır. Yeterli sayıda boş pozisyonda bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde yapılandırılmış atamalar atama işlemi takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimin belirtilmek suretiyle kamu personel bilgisi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilecektir. Bu çıldırtıcı durumda ortaya çıkma gösterileri ifşaye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacaktır.

Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin atanmasına düzenleme yapılıyor. Buna göre sözleşmeli olarak işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınmaya tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süreleri, kullanılanlar halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak.
Bu görev kadro görevlilerine atananların 1 yıl boyunca diğer kamu kurum ve donanıma nakli yapılamayacak. Sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sürelerinde, kullanım durumlarına göre yükselebilecek dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Bunlar, atandıkları kadroların mali ve sosyal haklarına göre ve geçmiş tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanan ve önceki konumlarında içerdikleri mali ve sosyal haklar hakkında bir mahsuplaşma yapılmayacak. Teklifte Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye geçici bir madde eklenerek Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanların kadroya alınması sağlanıyor.

Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu çıldırtıcı müşteri giren müşteriden itibaren 30 gün içinde müşteri görüşme halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde sona eren memurlarına atananların 4 yıl garantili başka kamu kurum ve beklentileria nakli yapılamayacak.

140 bini neden eklenmedi?

Muhalefet 4 yıl başka bir yere nakil yapılamayı eleştirdi. Mevcutların 1 yılın ardından mazeret başka bir yere atanabildiğine dikkat çekici muhalefet, yeni kadroya gidecekler için 4 yılın gelmesinin Anayasa’nın eşitlik prensibine aykırı memur vicdanına dikkat çekti. Ayrıca kadroya gideceklerin değerlendirmesi 458 bin 615 kişide kalması da eleştiri konusu oldu. Muhalefet, 590 bin sözleşmeliden 140 bininin neden kapsanmadığının açıklanmasını istedi.

20 bin 50 D’li konusunda çalışma sürüyor

Yüksek Kurulu tarafından, boyutları yaklaşık 20 bin olan 50-D’li araştırma görevlilerinin kadroya çıkma konusunda ise görevli eğitime katıldı ve bu yüzden teklife dahil edilmediği öğrenildi.

Vekil imamların maliyeti 77 milyon lira

AKP, milletvekillerine teklifle ilgili yaptığı etki analizini sundu. Etki analizine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vekil olarak görev yapan 1710 imam, hatip, müezzin, kayyım bulunuyor. Vekil olarak görev yapanların 8 bin 486 lira, kadrolu olarak görev yapanların 12 bin 250 lira maaş aldığı belirtilen analizde, bunların kadroya ulaşması sonucu kamuya maliyetinin yıllık 77 milyon 237 bin 280 lira olacağı belirtildi.

Düzenleme ile kamu kurumu ve hükümlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamında ve mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu çalışanların kadro memurlarına atanan, artı 4 birimleri daha az hizmet bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakliyatın yapılması düzenleniyor. Bu organları çıkaran mazeret nakli çıkarma 1 grup 4 grup çıkarma muhalefeti tarafından eleştiriliyor. Bu düzenleme ile 4’üncü Maddenin (B) fırkası kapsamında çalışan 413 bin 671 kişi, mahalli idarelerde çalışan 36 bin 346 kişi, aile hekimliklerinde çalışan aile sağlığı elemanı olarak çalışan 3 bin 542 kişi, sulama sistemlerinde çalışan 32 kişi olmak üzere 453 bin 620 kişi kadroya geçiyor.

Teklifin toplam maliyeti

Etki analizinde “Sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve muhtemelen özel mevzuatına dayalı olarak çalıştırılan sözleşmeli ücretlerinde kadroya geçmeleri halinde azalacaktır. Bu kadroya ilişkin bilgilerin bütçeye ek yük getirmeyeceği değerlendirilmektedir” denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyduğu hizmetlerde görevlendirilen 2 bin 495 personel de kadroya geçiriliyor. Analize göre, bu kadroya ulaşmanın kamuya yıllık maliyeti net 243 milyon 331 bin 302 lira olacak.

Sağlık Bakanlığı’nda açıktan vekil olarak ebe ve hemşireler de kadroya girecek. Bu statüde çalışan sayısı 790 kişi. Kadroya alınmasının yıllık maliyeti ise 22 milyon 150 bin 292 lirayı buluyor.

Teklifin toplam maliyeti ise 342 milyon 718 bin 874 lira olacak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *